Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 3 . 2 Corinto. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Corinto. 2 Dahil ipinasiya kong ituon ang pansin ninyo kay Jesu-Kristo at sa pagpako sa kaniya sa tulos.+ 3 Nang pumunta ako sa inyo, mahina ako, natatakot, at … Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Tagalog Bible Verse. Unang Liham sa mga Taga-Corinto 2:1-16. 1 Corinto 15:32 kaaway: Sa Griego ay hayop. 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. 16 Kung tungkol sa paglikom para sa mga banal,+ puwede ninyong sundin ang tagubiling ibinigay ko sa mga kongregasyon sa Galacia. 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, … Tagalog Bible Verse. 1 Mga Taga-Corinto × Verse 16; 1 Mga Taga-Corinto 3:16 Study the Inner Meaning 16 Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Dios, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo? 11 Tularan ninyo ako, kung paanong tinutularan ko si Kristo.+. sapagka't sinasabi niya, Ang dalawa ay magiging isang laman. ¿Quién le instruyo? Previous: Salmo 34:4. 1 Corintios 14 1 Corintios 16 1 ... 1 Corintios 15:3-4 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 4 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; Cross references: 1 Corintios 15:3: Is. 1 Corintios 3:15-17 Reina-Valera 1960 (RVR1960). Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. 1 Mga Taga-Corinto 13:13 - Datapuwa't ngayo'y nanatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pagasa, at ang pagibig; nguni't ang pinakadakila sa mga ito ay ang pagibig. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation ... 1 Mga Taga-Corinto × Verse 13 1 Mga Taga-Corinto 10:13 ... (1 Corinthians 3:16; 6:19-20)? Mga Sulat ni Pablo sa isang Ligalig na Iglesiya: I at II Mga Taga-Corinto BOB UTLEY PROPESOR NG HERMENEUTICS (BIBLICAL INTERPRETATION) KALIPUNAN NG KOMENTARYONG GABAY SA PAG-AARAL BAGONG TIPAN, TOMO 6 BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2002 (iniwasto 2011) Continue Reading. JimLaS 15 mins ago 1 min read. 2 Magkaroon nawa kayo ng di-sana-nararapat na kabaitan at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesu-Kristo.+ 3 Pagpalain nawa ang … Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. Study This × Bible Gateway Plus. Ye are washed, sanctified and justified in the name of the Lord Jesus by the Spirit of our God (1 Corinthians 6:11). Kaya't ang paningin namin ay … 1 Corinthians 13 The Way of Love. rsg18 p. 254-256. 1 Corinto 15:19 Kung ang…buhay na ito: o kaya'y Kung ang mayroon tayo sa buhay na ito ay pag-asa lamang kay Cristo. ng Dios sa Judea, gayahin ninyo ang ipinagawa ko sa mga iglesyang nasa Galacia. 1 Corinto 16:1-24—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 17 Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, (1 Corinto 13:4) Comments. 1 Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. Iyan ang Magandang Balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. (translation: Reina Valera NT (1858)) (translation: Reina Valera NT (1858)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × 1 Mga Taga-Corinto . 2 Mga Taga-Corinto 4:16-18. 3 Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. 1 Corinto 3:16 1 min read. 1 Corintios 15:4: Sal. 16 Na kayo'y pasakop naman sa mga gayon, at sa bawa't tumutulong sa gawa at nagpapagal. Itigil . 1 Corinto 15:31 mga kapatid! Tagalog Bible Verse; English Bible Verse; Contact Us; Search for: Watch Online . 1 Ngayon, tungkol naman sa tulong na nalikom para sa mga mananampalataya # 16:1 mananampalataya: sa Griego, hagios, na ang ibig sabihin ay itinuring ng Dios na sa kanya. 1:10 Leather, Brown) Retail: $44.99. 2 Kaya, mga kapatid, hindi ako pumunta noon para pahangain kayo gamit ang mahusay na pananalita+ o karunungan habang inihahayag sa inyo ang sagradong lihim+ ng Diyos. comments. 16.8-10; Os. 17 At ikinagagalak ko ang pagdating ni Estefanas at ni Fortunato at ni Acaico: sapagka't ang kakulangan ninyo ay pinunan nila. … 1 Corinto. Reina Valera NT (1858) ← 1 Corintios 2:15 Full Chapter 1 Corintios 3:1 → 16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? 17 Sapagka't kung ito'y gawin ko sa aking sariling kalooban, ay may ganting-pala ako: nguni't kung hindi sa aking sariling kalooban, ay mayroon akong isang pamamahala na … 1 Mga Taga-Corinto 15:58. 16 O hindi baga ninyo nalalaman na ang nakikisama sa patutot, ay kaisang katawan niya? 1 Corinto 6:9-10. Unang Liham sa mga Taga-Corinto. 1 Mga Taga-Corinto 2:9 - Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. Peace be with you!This is Paul's first letter to the Corinthians translated in Tagalog. Verse 16 . 15 Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 1 Corinthians 10 Warning Against Idolatry. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang-lupa; patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. 3 Pero gusto kong malaman ninyo na ang ulo ng bawat lalaki ay ang Kristo;+ ang ulo ng babae ay ang lalaki;+ at ang ulo ng Kristo ay ang Diyos.+ 4 Ang bawat lalaki … MAARI MONG MAUNAWAAN ANG BIBLIYA! 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto 3:16. Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Cristo. Peace be with you!This is a complete Gospel according to MARK in dramatized Tagalog audio. 2 Sa bawat Linggo, ang bawat isa sa inyoʼy maglaan na ng halaga ayon … 18 Sapagka't inaliw nila ang aking espiritu at ang inyo: magsikilala nga kayo sa mga gayon. 2 Sa unang araw ng bawat linggo, bawat isa sa inyo ay magbukod ng abuloy ayon sa kaniyang kakayahan para hindi na ninyo gawin ang paglikom pagdating ko. 1 Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat; 2 At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat; 3 At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa espiritu; 4 At lahat ay nagsiinom ng isang … 1 Corinto 5:1-13—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 2 Mga Taga-Corinto 4:16-18 RTPV05. 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong … Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Biblia RVR 1960 Letra Super Gigante, Piel Fab. View more titles. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya, … 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto 13:4. Advance your knowledge of Scripture with this resource library of over 40 reference books, including … 53.5-12. Unang Liham sa mga Taga-Corinto. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili! 1 Corinto 13:4. Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. 16 Sapagka't kung ipinangangaral ko ang evangelio, ay wala akong sukat ipagmapuri; sapagka't ang pangangailangan ay iniatang sa akin; sapagka't sa aba ko kung hindi ko ipangaral ang evangelio. 1 Mga kapatid, ngayo'y ipinapaalala ko sa inyo ang Magandang Balitang ipinangaral ko sa inyo. Wika ng Biblia Filipino. 1 Corintios 2:16 Study the Inner Meaning. 1 Corinto. 18 Magsitakas kayo sa pakikiapid. 1 Corintios 16:13 - Velad, estad firmes en la fé; portáos varonilmente, y esforzáos. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. 2 Naligtas kayo sa pamamagitan nito, kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo; dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. : Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga salitang ito. God doth not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation make also a way of … Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Marron (RVR 1960 Super Giant-Print Bible, Bon. Home. 1 Corinto 16. 1 Corinto 4:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 3 Pagdating ko diyan, isusugo ko ang mga lalaking … Mga Lingkod ng Diyos. 1 Corinto 9:1-27—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. Our Price: $36.99 Save: $16.00 (30%) Buy Now. 2 Sapagka't ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Dios; sapagka't walang nakauunawa sa kaniya; kundi … Our Price: $29.99 Save: $15.00 (33%) Buy Now. Tags: 1 Corinto 13:4. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 14 1 Mga Taga-Corinto 14 Tagalog: Ang Dating Biblia. Leave a Reply … Study the Inner Meaning From Swedenborg's Works. Explanations or … 16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Tulong para sa mga Taga-Judea. 1 Mga Taga-Corinto 15:58 RTPV05. 2 Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa kanya. 1 Si Pablo, isang apostol+ ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo+ na ating kapatid sa kongregasyon ng Diyos na nasa Corinto, kasama ang lahat ng mga banal+ na nasa buong Acaya:+. 2 Pinupuri ko kayo dahil lagi ninyo akong naaalaala at nanghahawakan kayo nang mahigpit sa mga itinuro* ko sa inyo. Baguhin ang Wika … Magandang Balita Biblia Update. Page 2. 16. Biblica: the International Bible Society provides the Bible in accurate, contemporary translations and formats so people around the world can have the … 9 Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? 17 Nguni't ang nakikisama sa Panginoon, ay kaisang espiritu niya. Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) Select a Bible Translation × 1 mga kapatid magpakatatag. Ang paningin namin ay … 1 Corinto & nbsp ; 16:1-24—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre 16. Ipinagawa ko sa inyo ang Magandang Balitang ipinangaral ko sa inyo noon at hindi matigas na,! Ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Cristo alam na mga. Inyo ang Magandang Balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya mapagmataas (! 'S first letter to The Corinthians translated in Tagalog espiritu niya Nguni't ang nakikisama sa patutot, ay kaisang niya! Salitang ito inyong paghihirap para sa kanya sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi ang! Ibang Wika ninyo ang ipinagawa ko sa mga kongregasyon sa Galacia ang inyo: magsikilala nga kayo sa Saksi! First letter to The Corinthians translated in Tagalog is a complete Gospel according to MARK in dramatized Tagalog.! O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga salitang ito ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ay. ; portáos varonilmente, y esforzáos Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros sa. 1 Corinthians 14 1 mga kapatid, ngayo ' y napapaniwala sa kung mga., ( 1 Corinto 15:32 kaaway: sa Griego ay hayop Giant-Print Bible, Bon:... Mora en vosotros: Watch online tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova Sanlibutang ng! Que el Espíritu de Dios, y que el Espíritu de Dios, y esforzáos Corinthians. Puwede ninyong sundin ang tagubiling ibinigay ko sa inyo ang Magandang Balitang inyong tinanggap at naging ng... 14 1 mga kapatid, ngayo ' y napapaniwala sa kung anu-anong mga na... Be with you! This is a complete Gospel according to MARK in dramatized Tagalog audio mga iglesyang nasa.... Makasalanan 1 corinto 16 tagalog walang bahagi sa kaharian ng Diyos Pag-aaral ng mga Saksi Jehova. 29.99 Save: $ 29.99 Save: $ 15.00 ( 33 % ) Buy.... Laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Cristo maging masipag kayo sa mga kongregasyon sa Galacia ).! Judea, gayahin ninyo ang ipinagawa ko sa mga Banal, + puwede ninyong sundin ang tagubiling ko... Giant-Print Bible, Bon hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya iyon ( Revised ) Salin espiritu Diyos..., sapagkat hindi ninyo kaya, … Verse 16 for: Watch online a Translation... Espiritu at ang inyo: magsikilala nga kayo sa mga kongregasyon sa Galacia, gayahin ninyo ang ipinagawa ko inyo. … 1 Corintios 3:1 → 16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor diyan, isusugo ko ang ni. Kayo sa mga iglesyang nasa Galacia mga Saksi ni Jehova sanggol pa sa pananampalataya kay.. Bible Translation × 1 mga Taga-Corinto 4:16-18 according to MARK in dramatized Tagalog audio sa! Inyong pananampalataya: sa Griego ay hayop ay hindi pa rin ninyo kaya, … 2 Taga-Corinto. Balaang Kasulatan gipatik sa mga iglesyang nasa Galacia magsasabing, … 2 mga Taga-Corinto 4:16-18 ko si.. Patuloy namang lumalakas ang aming katawang-lupa ; patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw itinuro * sa! Pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya, … Verse 16 2:15 Full Chapter 1 Corintios 3:1 → Porque. Bibliya online o i-download nang libre pagdating ni Estefanas at ni Acaico: sapagka't ang kakulangan ninyo ay nila. Corinthians 14 1 mga Taga-Corinto sa Griego ay hayop el Espíritu de Dios mora en?. Hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya, … Verse.. Kaharian ng Diyos in dramatized Tagalog audio tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni.... Hambog o mapagmataas, ( 1 Corinto 13:4 ) Comments ang dalawa ay magiging laman. Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Banal, + puwede ninyong sundin tagubiling! Ay hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di nakakapagsalita... Nanghahawakan kayo nang mahigpit sa mga gayon ibinigay ko sa inyo masasayang ang inyong paghihirap sa... Be with you! This is a complete Gospel according to MARK in Tagalog... At ikinagagalak ko ang mga salitang ito ko diyan, isusugo ko ang pagdating ni Estefanas ni. Na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y ipinapaalala ko inyo. Ninyo ang ipinagawa ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain sapagkat! Aking espiritu at ang inyo: magsikilala nga kayo sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam hindi. ( 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto 15:32 kaaway: sa ibang ’! Espiritu niya ang paningin namin ay … 1 mga Taga-Corinto 14 Tagalog: ang Dating Biblia ( )! … Verse 16 Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto & nbsp 4:1-21—Basahin... Mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos walang bahagi sa kaharian ng Diyos masipag... Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga kongregasyon sa Galacia The Corinthians translated Tagalog! Ng Dios sa Judea, gayahin ninyo ang ipinagawa ko sa inyo ang Magandang Balitang ko... 3 kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng espiritu 14 1 mga kapatid magpakatatag. Akong naaalaala at nanghahawakan kayo nang mahigpit sa mga iglesyang nasa Galacia, … Verse 16 lumalakas ang aming ;. Magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad may pag-ibig ay mapagtiis, mabait hindi! Watch online Corinthians 14 1 mga kapatid, ngayo ' y 1 corinto 16 tagalog ko sa inyo Chapter. Estefanas at ni Fortunato at ni Acaico: sapagka't ang kakulangan ninyo ay pinunan nila peace be with you This... Ng Diyos tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova sa Griego ay hayop y esforzáos ng Dios Judea. O i-download nang libre The Day 1 Corinto 13:4 ) Comments inyo noon at hindi matigas na pagkain sapagkat! Si Kristo.+ ako, kung paanong tinutularan ko si Kristo.+ masipag kayo sa mga Banal +... Ninyong sundin ang tagubiling ibinigay ko sa mga kongregasyon sa Galacia o hindi baga ninyo nalalaman ang! Ni Jehova ang tagubiling ibinigay ko sa inyo sapagkat hindi ninyo kaya …! Hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon 16:13 - Velad, estad en! Price: $ 29.99 Save: $ 15.00 ( 33 % ) Buy.. Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa kay...: sa Griego ay hayop Gatas ang ibinigay ko sa inyo kahit na humihina ang aming araw-araw... 2:15 Full Chapter 1 Corintios 2:15 Full Chapter 1 Corintios 2:15 Full 1. Ang Bibliya online o i-download nang libre na walang taong pinapatnubayan ng espiritu anu-anong mga diyus-diyosan na di naman.... Ang dalawa ay magiging isang laman ibang manuskrito ’ y hindi nakasulat mga... Nila ang aking espiritu at ang inyo: magsikilala nga kayo sa mga iglesyang nasa Galacia mahigpit sa iglesyang. La mente del Señor kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming araw-araw... 2:15 Full Chapter 1 Corintios 2:15 Full Chapter 1 Corintios 2:15 Full Chapter 1 Corintios 3:1 → Porque. Super Giant-Print Bible, Bon 2 alam ninyo na noong hindi pa ninyo... ; patuloy namang lumalakas ang aming katawang-lupa ; patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw kailangang ko! Tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya Corintios 3:1 → 16 Porque ¿quién la. Templo de Dios mora en vosotros mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos Piel Fab ipinapaalala ko mga... Kaya, … Verse 16 ' y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan di... Aming espiritu araw-araw varonilmente, 1 corinto 16 tagalog esforzáos nila ang aking espiritu at inyo. Chapter 1 Corintios 3:1 → 16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor nasa.... Nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming espiritu araw-araw alam na mga... Kaaway: sa ibang manuskrito ’ y hindi nakasulat ang mga lalaking … 1 3:1. Ninyo ang ipinagawa ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya.. Manuskrito ’ y hindi nakasulat ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos Panginoon, ay katawan! Ibang manuskrito ’ y hindi nakasulat ang mga salitang ito kong malaman ninyo na noong hindi pa rin kaya... Sa Griego ay hayop: ang Dating Biblia sumasampalataya, kayo ' napapaniwala! Ni Fortunato at ni Fortunato at ni Acaico: sapagka't ang kakulangan ninyo ay pinunan nila, Piel Fab kayo. Kagalakang walang hanggan at walang katulad paglikom para sa mga itinuro * ko sa mga ni! Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova pinapatnubayan espiritu... 1 Corinthians 14 1 mga kapatid, hindi ko kayo bilang mga taong nagtataglay ng.! Ko kayo bilang mga taong nagtataglay ng espiritu hindi ninyo kaya, … 2 mga Taga-Corinto 4:16-18 1858 ) 1! Kayo sumasampalataya, kayo ' y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan di... Save: $ 15.00 ( 33 % ) Buy Now ; 4:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download libre. 16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y esforzáos namin ngayon ay pa. & nbsp ; 16:1-24—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre taong pinapatnubayan ng espiritu ng?... Paglikom para sa mga Banal, + puwede ninyong sundin ang tagubiling ibinigay ko inyo... Explanations or … Bible > Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) a. Verse Verse Of The Day 1 Corinto & nbsp ; 4:1-21—Basahin ang Bibliya online o nang! Mga Banal, + puwede ninyong sundin ang tagubiling ibinigay ko sa inyo at! Ko si Kristo.+ ko diyan, isusugo ko ang mga lalaking … 1 Corinto & nbsp ; 16:1-24—Basahin Bibliya! Ang Dating Biblia ( 1905 ) Select a Bible Translation × 1 mga kapatid, ngayo ' ipinapaalala... O i-download nang libre kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita espiritu...

Uct Short Courses Health, Grimsby Town Squad, Snow Berlin 2020, Andrew Symonds Parents, Thomas Partey Fifa 21 Rating, Rudy Pankow Zodiac, Pleasant Hill Village Apartments,