sapagka't kayo'y mangagugutom. That consequently external worship is of no avail, unless it proceed from obedience of life. At huwag kayong mangagsihatol, at hindi kayo hahatulan: at huwag kayong mangagparusa, at hindi kayo parurusahan: mangagpalaya kayo, at kayo'y palalayain: Mangagbigay kayo, at kayo'y bibigyan; takal na mabuti, pikpik, liglig, at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Datapuwa't sa aba ninyong mayayaman! Luke 6:38(NASB) Verse Thoughts Christ’s sermon on the mount in Matthew is geared towards its Jewish listeners, while a similar teaching in Luke have Gentiles as its target audience. Also being patient, and contented as far as possible, under the assault of evil, whether the assault be against good, or against truth. And imparting both good and truth to all who are in the affection of those principles, content, for the sake of others, to be deprived of its own, and showing kindness to others in the same degree that it expects to receive, kindness from others. Datapuwa't ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti, at mangagpahiram kayo, na kailan man ay huwag mawawalan ng pagasa; at malaki ang sa inyo'y magiging ganti, at kayo'y magiging mga anak ng Kataastaasan: sapagka't siya'y magandang-loob sa mga walang turing at sa masasama. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. At ginawa niyang gayon; at gumaling ang kaniyang kamay. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Whereas the affection of good is kind and well-disposed towards all, doing good to, instructing, and interceding for all. At bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? New International Version Update. 41 8 Luke 6:37-38 37 “Judge not, and you shall not be judged. If we believe in a Judgment at all, then we must look to be dealt with in the same spirit, by the same measures, according to the truth and generosity which we have … 36 The true character of every one is thus determined by his will, since if the will be principled in the love of truth, the good of life will be thence derived, whereas if the will be principled in the love of what is false, it will then give birth to evil of life. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, datapuwa't hindi mo pinupuna ang tahilan na nasa iyong sariling mata? Ang bawa't lumalapit sa akin, at pinakikinggan ang aking mga salita, at ginagawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad: 37 Bigyan mo ang bawa't sa iyo'y humihingi; at sa kumuha ng pag-aari mo, ay huwag mong hinging muli. WORDS OF JESUS IN RED. Datapuwa't sinabi ng ilan sa mga Fariseo, Bakit ginagawa ninyo ang di matuwid gawin sa araw ng sabbath? “Give and it shall be given unto you; good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa … Verse 46. Ang mga pinahihirapan ng mga espiritung karumaldumal ay pinagagaling. 1 Datapuwa't nalalaman niya ang kanilang mga kaisipan; at sinabi niya sa lalake na tuyo ang kamay, Magtindig ka at tumayo ka sa gitna. Sign Up or Login, AndG1161 it came to passG1096 onG1722 the secondG1207 sabbathG4521 after the first,G1207 that heG846 wentG1279 throughG1223 the corn fields;G4702 andG2532 hisG846 disciplesG3101 pluckedG5089 the ears of corn,G4719 andG2532 did eatG2068, rubbingG5597 them in their hands.G5495, To Get the full list of Strongs: Verses 35-36. sapagka't ang mga makasalanan man ay nagsisiibig sa nagsisiibig sa kanila. Isn't God good? 20 45 Sa aba ninyo, pagka ang lahat ng mga tao ay mangagsalita ng magaling tungkol sa inyo! Verses 39-40. 33 Since the affection of truth may be excited by worldly considerations of fame and glory, as was the case with teachers of old. Sa sumampal sa iyo sa isang pisngi, iharap mo naman ang kabila; at ang sa iyo'y magalis ng iyong balabal, huwag mong itanggi pati ng iyong tunika. Verse 45. 31 sapagka't ganito rin ang ginagawa ng mga makasalanan. Luke 6:38 reads, “Give, and it will be given to you. At sinabi sa kanila ni Jesus, Itinatanong ko sa inyo, Matuwid bagang gumawa ng magaling, o gumawa ng masama kung sabbath? 19 Whereas he, who is only in the intelligence of truth, and not in the good of love and charity, fails in temptation, and perishes by grievous falsities. Sa aba ninyo mga busog ngayon! “ Give, and it shall be given unto you; good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give … Verse 11. Mapapalad kayong nangagugutom ngayon: sapagka't kayo'y bubusugin. Verses 30-31. Luke 16:15. Pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait. Luke 1:37(ISV) Verse Thoughts This is the beautiful passage that announced to Mary the conception and birth of the lovely Lord Jesus, Who is Messiah of Israel; Saviour of the world; Kinsman Redeemer of humanity and Son of the sovereign God, Who is the highest authority in the universe. [29] To one who strikes you on the cheek, offer the other also, and from one who takes away your cloak do not withhold your tunic either. if(sStoryLink0 != '') Isn't He powerful? And thus restores the truth of the Church to conjunction with its good, from which it had been separated, since this was the great end of his coming into the world, and making his Human principle Divine. Verses 1-2. shall they not both fall into the ditch? Sapagka't sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Therefore all, who are desirous of spiritual instruction, and to be delivered from false and evil principles, seek communication and conjunction of life with the Lord, and find it. Datapuwa't nalalaman niya ang kanilang mga kaisipan; at sinabi niya sa lalake na tuyo ang kamay, Magtindig ka at tumayo ka sa gitna. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Now the overall topic is how … sapagka't tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. 7 42 Memorising the scripture made easy quick and fun through song. At minamasdan niya silang lahat sa palibotlibot, at sinabi sa kaniya, Iunat mo ang iyong kamay. sapagka't sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga bulaang propeta. sapagka't kayo'y magsisitaghoy at magsisitangis. Give liberally of your worldly substance to indigent persons, as you have an opportunity, according to your ability, and as cases require: and it shall be returned again to great advantage; with great recompense, either in temporals or spirituals, or both: good measure, pressed down, and shaken together, and running over, These are not always material blessings, however. 39 And he spake a parable unto them, Can the blind lead the blind? Luke 2:4-7 NIV. In verse 34, Jesus does not mean that we should foolishly loan money to … 5 Votes, Luke 6:35 - 36 But will rather submit himself to the guidance of the Divine Truth. Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan na nasa iyong sariling mata, kung magkagayo'y makikita mong malinaw ang pagaalis ng puwing na nasa mata ng iyong kapatid. sapagka't ang mga makasalanan man ay nagsisiibig sa nagsisiibig sa kanila. Give, and it shall be given to you. • New Church teachings say we should have a person's good in mind particularly when we deal with their bad side.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Would you like to choose another language for your user interface? Datapuwa't sinasabi ko sa inyong nangakikinig, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang nangapopoot sa inyo, 4 Votes, Luke 6:28 Verses 6-11. 25 Verse 12. At kung kayo'y magsiibig sa mga nagsisiibig sa inyo, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Will they not both fall into the ditch?"? Verse 20. Heaven and Hell 349 At si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging lilo; 17 Datapuwa't sila'y nangapuno ng galit; at nangagsangusapan, kung ano ang kanilang magagawang laban kay Jesus. At inaabangan siya ng mga eskriba at ng mga Fariseo, kung siya'y magpapagaling sa sabbath; upang makasumpong sila ng paraan na siya'y maisakdal. For with the same measure that ye mete withal it shall be measured to you again.KING JAMES VERSION (KJV) << – Matthew 6:25 - VERSE OF THE DAY - Proverbs 10:32 – >> Should I go after customers who refuse to pay their bill? At huwag kayong mangagsihatol, at hindi kayo hahatulan: at huwag kayong mangagparusa, at hindi kayo parurusahan: mangagpalaya kayo, at kayo'y palalayain: Luke 6:30 Give to every man that asketh of thee; and of him that taketh away thy goods ask them not again. 49 Sapagka't sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Luke 6:37. Datapuwa't sinasabi ko sa inyong nangakikinig, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang nangapopoot sa inyo. At kung kayo'y magsiibig sa mga nagsisiibig sa inyo, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Luke 6:38 reward giving receiving generosity Read Luke 6 online (NIV) Give, and it shall be given unto you; good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. Datapuwa't sinabi ng ilan sa mga Fariseo, Bakit ginagawa ninyo ang di matuwid gawin sa araw ng sabbath? Datapuwa't sa aba ninyong mayayaman! Is it a sin if my past sexual experiences keep coming to my mind? For with the … Verses 22-23. 26 40 Lucas 6:38 Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos; hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Mapapalad kayong nangagugutom ngayon: sapagka't kayo'y bubusugin. Luke 6:38. Magmaawain kayo, gaya naman ng inyong Ama na maawain. Luke 6:35 Sapagka't sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Datapuwa't sinabi ng ilan sa mga Fariseo, Bakit ginagawa ninyo ang di matuwid gawin sa araw ng sabbath? Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan na nasa iyong sariling mata, kung magkagayo'y makikita mong malinaw ang pagaalis ng puwing na nasa mata ng iyong kapatid. Verses 41-42. • Verses 14-17. At sinabi naman niya sa kanila ang isang talinghaga: Mangyayari bagang umakay ang bulag sa bulag? Sapagka't bawa't punong kahoy ay nakikilala sa kaniyang sariling bunga. 2 38 Give, and it will be given to you: good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. A good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured into your lap. O paanong masasabi mo sa iyong kapatid, Kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing na nasa iyong mata, kundi mo nakikita ang tahilan na nasa iyong sariling mata? Sa sumampal sa iyo sa isang pisngi, iharap mo naman ang kabila; at ang sa iyo'y magalis ng iyong balabal, huwag mong itanggi pati ng iyong tunika. 29 He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. Imagine giving a small amount of money to the Lord and receiving millions and even billions of money in return. 30 Verse 21. 11 Hindi higit ang alagad sa kaniyang guro: datapuwa't ang bawa't isa, pagka naging sakdal, ay nagiging katulad ng kaniyang guro. What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead. 47 Is it a sin to be rich? Luke 6:38. bHasStory0 = true; 38 At kung ano ang ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. di baga sila mangabubulid kapuwa sa hukay? So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem the town of David, because he belonged to the house and line of David. —Those words must surely seem to us some of the most awful words in the Bible, for— (a) They are so plainly the words of that justice which all men acknowledge, that we not only believe, but feel, that they must be true. Sapagka't sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. { Verses 32-34. At nangyari nang mga araw na ito, na siya'y napasa bundok upang manalangin; at sa buong magdamag ay nanatili siya sa pananalangin sa Dios. 0 Votes, Luke 6:37 Not looking at the intellectual errors of another, but at the evils which pervert his own understanding, since it is impossible to correct another's intellectual errors, until a man's own understanding be separated from evil, and therefore every one ought first to remove evil from his own love and life, that he may be in a state to remove error from the understanding of another; Verses 43-44. Verses 24-25. Nangyari nga nang dumaraan siya sa mga trigohan nang isang sabbath, ay kumitil ng mga uhay ang mga alagad niya, at kinakain pagkaligis sa kanilang mga kamay. Datapuwa't ang dumirinig, at hindi ginagawa, ay tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa, na walang patibayan; laban sa yaon ay hinampas ng agos, at pagdaka'y nagiba; at malaki ang naging kasiraan ng bahay na yaon. Lucas 6:35 - Datapuwa't ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti, at mangagpahiram kayo, na kailan man ay huwag mawawalan ng pagasa; at malaki ang sa inyo'y magiging ganti, at kayo'y magiging mga anak ng Kataastaasan: sapagka't siya'y magandang-loob sa mga walang turing at sa masasama. 27 28 Verses 47-48. For by your standard of measure it will be measured to you in return.'" Verse 26. Luke 6:38. What’s wrong with standing up for our rights (Luke 6:29–30)? Luke 8:1-3 – Mary Magdalene, Joanna, and Susanna Summary Luke introduces three of the women who travel with Jesus around Galilee and unto his death in Jerusalem (see also 23:49, 55; 24:10). Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon: sapagka't kayo'y magsisitawa. sapagka't ganito rin ang ginagawa ng mga makasalanan. 38 Give, and it will be given to you. How should a Christian handle being in an unfair work environment? } di baga sila mangabubulid kapuwa sa hukay? sapagka't kayo'y mangagugutom. Ang bawa't lumalapit sa akin, at pinakikinggan ang aking mga salita, at ginagawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad: Siya'y tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay, na humukay at pinakalalim, at inilagay ang patibayan sa bato: at nang dumating ang isang baha, ay hinampas ng agos ang bahay na yaon, at hindi nakilos; sapagka't natitirik na mabuti. 44 Why did God allow Satan, as repugnant as he is, his request to inflict Job, and to increase the bodily infliction twice? For by your standard of measure it will be measured to you in return” (NASB). 18 These women are actively engaged in Jesus' work, for the Gospel notes the support they provide, possibly as patrons who fund Jesus' mission. At si Mateo at si Tomas, at si Santiago anak ni Alfeo, at si Simon, na tinatawag na Masikap. The first part of this chapter (1-12) was a warning about hypocrisy, blasphemy and hell, but from verse 13 there is a clear change of subject/topic. That when conjunction of good and of truth is effected, it is allowed man to appropriate every good, notwithstanding appearances to the contrary in the representative Church. 38 Give, and it shall be given unto you; good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. So that he will never think ill of what is good and true, but will live in the exercise of charity, from a conviction, that in proportion as he does good to others, he will receive a more abundant measure of the love of good from the Lord. 12.20.20 Luke 1:26–38 26 In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee named Nazareth, 27 to a virgin pledged in marriage to a man … 32 Verses 27-28. Tagalog Bible: Luke. Luke 13:6-9 - Bible Search: Fig Tree (Barren) Back to Bible Passages (Lucas) Luke 13:6-9. Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kaniyang puso; at ang masamang tao'y kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan: sapagka't sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kaniyang bibig. What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. They will pour into your lap a good measure-- pressed down, shaken together, and running over. Verses 3-5. At siya'y nagtindig at tumayo. Pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait. Bigyan mo ang bawa't sa iyo'y humihingi; at sa kumuha ng pag-aari mo, ay huwag mong hinging muli. For with the same measure that ye mete withal it shall be measured to you again.” - Luke 6:38 I’ve spent a lot of time cataloging all the Bible verses about money. At pagsagot sa kanila ni Jesus ay sinabi, Hindi baga nabasa ninyo ang ginawa ni David, nang siya'y magutom, siya, at ang mga kasamahan niya; Kung paanong siya'y pumasok sa bahay ng Dios, at kumain ng mga tinapay na handog, at binigyan pati ang kaniyang mga kasamahan; na hindi naaayon sa kautusan na kanin ninoman kundi ng mga saserdote lamang? • 2 Datapuwa't sinabi ng ilan sa mga Fariseo, Bakit ginagawa ninyo ang di matuwid gawin sa araw ng sabbath? Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kaniyang puso; at ang masamang tao'y kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan: sapagka't sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kaniyang bibig. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) To Get the Full List of Definitions: Luke 6:38, NLT: "Give, and you will receive. Good therefore ought to be done without a view to recompense, because it brings along with it its own reward, by restoring in man the Divine image and likeness. At pagsagot sa kanila ni Jesus ay sinabi, Hindi baga nabasa ninyo ang ginawa ni David, nang siya'y magutom, siya, at ang mga kasamahan niya; And that all goods and truths are more closely conjoined with the Lord, and more fully confirmed, in states of opposition from infernal men and infernal spirits, than at any other time, and that this has been the case from the beginning. Forgive, and you will be forgiven. The Christian should be known as one who is constantly GIVING. Luke 6:35-36 Love Your Enemies. 35 Datapuwa't ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti, at mangagpahiram kayo, na kailan man ay huwag mawawalan ng pagasa; at malaki ang sa inyo'y magiging ganti, at kayo'y magiging mga anak ng Kataastaasan: sapagka't siya'y magandang-loob sa mga walang turing at sa masasama.