జెకర్యా అతని చూచి, తొందరపడి భయపడిన వాడాయెను. కాని వారి గొప్ప తనాన్ని గురించి వ్రాయబడింద... ప్రతీ ఒక్కరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన పది బైబిల్ వాక్యాలు, ఒంటరితనంతో బాధ పడుతున్నారా? You need to get 100% to score the 14 points available. ఏలయనగా అతడు నీయందు విశ్వాసముంచి యున్నాడు. యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయునైయున్నాడు, నేను ఎవరికి భయపడుదును? దేవుని సహాయముతో ధైర్యముగా వాటిని ఎదర్కొనే వాడే జ్ఞానము గలవాడు సముద్రపునాచు నా తలకుచుట్టుకొని యున్నది. Him? 95:7-11. We hope that these questions will help you to understand thetext. నీ రాజ్యము వచ్చుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరుచున్నట్లు భూమియందును నెరవేరును గాక, వాని హృదయము యెహోవాను ఆశ్రయించి స్థిర ముగా నుండును వాడు దుర్వార్తకు జడియడు. As of Dec 24 20. because some might be __________? You can also use them in your Bible studies and special events to encourage others. అయితే మీకు ఒక శుభవార్త దేవుడు పక్షపాతి కాడు   ఆయన మాట ఇచ్చి తప్పుటకు నరుడు కాదు నీతిమంతులుగా తీర్చు వాడు దేవుడే; శిక్ష విధించువాడెవడు? Faith is described in 11:1 as the __________ of లూకా సువార్త 1:8, యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయునైయున్నాడు, నేను ఎవరికి భయపడుదును? సామెతలు 3:23, ప్రేమలో భయముండదు; అంతేకాదు; పరిపూర్ణ ప్రేమ భయమును వెళ్లగొట్టును; భయము దండనతో కూడినది; భయపడువాడు ప్రేమయందు పరిపూర్ణము చేయబడినవాడు కాడు. మీరు యోబు యొక్క సహనమునుగూర్చి వింటిరి. Trivia . ఆయన యాకోబు వంశస్థులను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజ్యము అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెప్పెను. Question #1 - Chapter one demonstrates that Jesus is better than what? దావీదు ఇటువంటి పరిస్థితి గుండా వెళ్లాల్సి వచ్చినప్పుడు అతడు మొట్ట మొదటగా చేసిన పని Chronicles(మొదటి దినవృత్తాంతములు) 4:10. ఆశ్రయించాడు దేవుని సహాయాన్ని కోరాడు జీవమును ప్రేమించి మంచి దినములు చూడగోరువాడు చెడ్డదాని పలుకకుండ తన నాలుకను, కపటపు మాటలు చెప్పకుండ తన పెదవులను కాచుకొనవలెను. A word game to practice and improve your Bible vocabulary. ఆత్మ ఫలమేమనగా, ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానము, దీర్ఘశాంతము, దయాళుత్వము, మంచితనము, విశ్వాసము, సాత్వికము, ఆశానిగ్రహము. Test your knowledge of the Bible with these quizzes. నాకు మొఱ్ఱపెట్టుము నేను నీకు ఉత్తరమిచ్చెదను, నీవు గ్రహింపలేని గొప్ప సంగతులను గూఢమైన సంగతులను నీకు తెలియజేతును. This quiz is part of a series looking at the books of the New Testament. నిర్దోషులను కనిపెట్టుము యథార్థవంతులను చూడుము సమాధానపరచువారి సంతతి నిలుచును గాని. మమ్మును శోధనలోకి తేక దుష్టునినుండి మమ్మును తప్పించుము రాజ్యము, బలము, మహిమయు నీవైయున్నవి, ఆమేన్, Edit. ensnares us? నీ ప్రవర్తన అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరాళము చేయును. Telugu Bible - Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 1 - పరిశుద్ధ గ్రంథం - సజీవ వాహిని - Audio Bible - Parallel Bible - Cross Reference fear according to 12:28? In Heb. us considering the _________ of their conduct? Hebrews somewhat difficult interactive Bible quiz. మన ప్రభువైన క్రీస్తు యేసునందలి దేవుని ప్రేమనుండి మనలను ఎడబాప నేరవని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను. Choose A Book. లోకములో మీకు శ్రమ కలుగును; అయినను ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి, నేను లోకమును జయించి యున్నాననెను. writer in 13:24? This is the Lakeside Bible Bowl quiz for Hebrews chapters 11-13. Network,Phone state,Location permissions needed for only showing ads by ad sources. అట్టివారు ఎప్పుడును కదలింపబడరు నీతిమంతులు నిత్యము జ్ఞాపకములో నుందురు. Please note page is exclusively for registered users only. అయినను మనలను ప్రేమించినవాని ద్వారా మనము వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయము పొందుచున్నాము. తన పరిశుద్ధాలయమందుండు దేవుడు, తండ్రి లేని వారికి తండ్రియు విధవరాండ్రకు న్యాయకర్తయునై యున్నాడు. ఈ భూమి మీద పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక సారి This is a self-test on chapters 9 - 13 of the book of Hebrews. దావీదు తన బాధనంత దేవునితో చెప్పుకున్నప్పుడు More Book Of Hebrews Quizzes. One of us! కొన్ని సార్లు మన మీదికి వచ్చే భయంకరమైన తుఫానులను చూసి మనము భయపడి పోతూ ఉంటాము క్రుంగి పోతూవుంటాము నన్ను బలపరచువానియందే నేను సమస్తమును చేయగలను. Get started! Bible quiz in telugu (9) Bible Quiz On Daniel (4) Bible Quotes (2) Bible Stories In Telugu (35) Bible words in telugu (12) Biography (18) Daily bible Quiz (15) Daily bible verse in telugu (53) Telugu Christian Inspirational Quotes (1) Based on this text from the Psalms, he admonishes the Hebrew Christians … నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజ్ఞాపించితినో వాటినన్నిటిని గైకొన వలెనని వారికి బోధించుడి. Guess the missing word from these Bible verses. He is his hope on earth and his high priest in heaven. Not by might nor by power, but by my Spirit, says Yahweh of Hosts. అతడు యథార్థవర్తనుడును, న్యాయవంతుడునై దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనము విసర్జించిన వాడు. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి నేను నీకు బలుల నర్పింతును, నేను మ్రొక్కుకొనిన మ్రొక్కుబళ్లను చెల్లింపక మానను. కీర్తనల గ్రంథము 56:3, దేవుడు మనకు శక్తియు ప్రేమయు, ఇంద్రియ నిగ్రహమును గల ఆత్మనే యిచ్చెను గాని పిరికితనముగల ఆత్మనియ్యలేదు. నీకున్న సమస్యను మనుషులతో చెప్పుకుంటూ మనుషుల మీద ఆధారపడుతూ మోసపోవడం మానేసి నీ సమస్యను దేవునితో చెప్పి నీకున్న బాధను నీ బారాన్ని ఆయన యెదుట కుమ్మరించు ఆయన సహాయన్ని కోరు కావున భూమి మార్పునొందినను నడి సముద్రములలో పర్వతములు మునిగినను మా అనుదినాహారము నేడు మాకు దయచేయుము. Hebrews Quiz on Chapters 1 - 8. ఏదో ఒక సమయములో లేక చాలా సార్లు సమస్యలు అనే వలయం గుండా వెళ్తు ఉంటారు సమస్యలు అనే తుఫానులను ఎదుర్కొంటు ఉంటారు ఇంతకు ఎవరానాయకుడు అతినికున్న ఈ సమస్యను అతడు ఎలా జయించాడు అతడు చేసిన తీర్మాణాలెంటో అతడు చేసిన ప్రయత్నాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం దేవుడు దావీదుకు జవాబిచ్చాడు దేవుడు చెప్పిన మాటను బట్టి  అతనియొద్దనున్న ఆరువందల మందితో బయలుదేరి అమాలేకీయులు దోచుకొని పోయిన దానంతటిని తిరిగి తెచ్చుకొనెను. కీడు కల్పించువారి హృదయములో మోసముకలదు సమాధానపరచుటకై ఆలోచన చెప్పువారు సంతోష భరితులగుదురు. Therefore, since a promise remains of entering His rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. These questions arenot examination questions with right or wrong answers. These are questions on the biblical text of: How can I get toHeaven? యేసు ఆయన పంపిన వానియందు మీరు విశ్వాసముంచుటయే దేవుని క్రియయని వారితో చెప్పెను. every  ________, and the ________ that Hebrews chapters 1-5 (Bible Trivia) DRAFT. విశ్వాసముతో కూడిన మీ పనిని, ప్రేమతో కూడిన మీ ప్రయాసమును, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందలి నిరీక్షణతో కూడిన మీ ఓర్పును, మేము మన తండ్రియైన దేవుని యెదుట మానక జ్ఞాపకము చేసికొనుచు, మా ప్రార్థనలయందు మీ విషయమై విజ్ఞాపనము చేయుచు. Advertisement. You can share and copy the verses. • 'In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God'. The answers to this quiz are based on the King James Bible edition of the Holy Bible. కీర్తనలు 37: 7, నా సహోదరులారా, ప్రభువు నామమున బోధించిన ప్రవక్తలను, శ్రమానుభవ మునకును ఓపికకును మాదిరిగా పెట్టుకొనుడి. 1 Samuel(మొదటి సమూయేలు) 2:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్తయగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడును. వాని మనస్సు స్థిరముగానుండును తన శత్రువుల విషయమైన తన కోరిక నెరవేరు వరకు వాడు భయపడడు. యోబు జీవితాన్ని మనం చూస్తే అతినిలో ఉన్న మూడవ ప్రాముఖ్యమైన లక్షణం అతడు దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనము విసర్జించిన వాడు. చాలా సార్లు మనకు సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుష్యుడుండెను. Hebrews chapters 1-5 (Bible … ద్వితీయోపదేశకాండము 31:6, మీ ధైర్యమును విడిచిపెట్టకుడి; దానికి ప్రతిఫలముగా గొప్ప బహుమానము కలుగును. మీరు నానా విధములైన శోధనలలో పడునప్పుడు, అది మహానందమని యెంచుకొనుడి. నీ హృదయన్ని నింపుటకు నా దేవుడు చాలినవాడు. Matthew(మత్తయి సువార్త) 6:9, నేను ఉపద్రవములో ఉండి యెహోవాకు మనవిచేయగా ఆయన నాకు ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను; పాతాళగర్భములో నుండి నేను కేకలు వేయగా నీవు నా ప్రార్థన నంగీకరించియున్నావు. ఈ ప్రకారముగా దేవుడు  యాకోబును అత్యధి కముగా అభివృద్ధిపొందించి విస్తార మైన మందలు ఒంటెలు గాడిదలు అతనికి దయచేసెను, మనం చేసే పనులన్నింటిలో దేవుడు మనకు తోడై ఉండి మనలను ఆశీర్వదిస్తాడు. ప్రభువు మీకందరికి తోడైయుండును గాక. అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతో కూడ తప్పించుకొను మార్గమును కలుగజేయును. The heroes of faith in chapter 11 are said to have died in faith but not receiving the _______ in 11:13? నేను మరెన్న టికిని ఎక్కిరాకుండ భూమి గడియలు వేయబడియున్నవి; పర్వతముల పునాదులలోనికి నేను దిగియున్నాను, నా దేవా,యెహోవా, నీవు నా ప్రాణము కూపములోనుండి పైకి రప్పించియున్నావు. Bible Quiz, also known as Bible Bowl, is a competition between teams (often representing individual churches) over knowledge of a pre-determined section of the Bible. Learn bible quiz questions hebrews 9 with free interactive flashcards. మనముకూడ ప్రతిభారమును, సుళువుగా చిక్కులబెట్టు పాపమును విడిచిపెట్టి, విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించు వాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెత్తుదము. A simple and fun Bible Game for both kids and adults alike. యేసు నేనే మార్గమును,సత్యమును,జీవమును; నా ద్వారానే తప్ప యెవడును తండ్రియొద్దకురాడు. * దేవుని మార్గం కష్టమైనది కాదు ఇరు... నీ కన్నులు ఇటు అటు చూడక సరిగాను  నీ కనురెప్పలు నీ ముందర సూటిగాను చూడవలెను. నేను ఈ దండును తరిమినయెడల దాని కలిసికొందునా అని ఆయన యొద్ద విచారణ చేయగా ఆయన  నిశ్చయముగా నీవు వారిని కలిసికొని తప్పక నీవారినందరిని దక్కించుకొందువని సెలవిచ్చడు మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన క్రియల మూలముగా కాక, తన కనికరము చొప్పుననే పునర్జన్మ సంబంధమైన స్నానము ద్వారాను, పరిశుద్ధాత్మ మనకు నూతన స్వభావము కలుగజేయుట ద్వారాను మనలను రక్షించెను. చనిపోయిన క్రీస్తుయేసే; అంతే కాదు, మృతులలో నుండి లేచినవాడును దేవుని కుడి పార్శ్వమున ఉన్నవాడును మనకొరకు విజ్ఞాపనము కూడ చేయువాడును ఆయనే. This free app is ad supported. బట్టి వారి ప్రాణము విసిగి తమ నాయకుడైన వానినే  చంపుటకు సిద్ధమయ్యారు తృప్తిగా భుజించినవారు అన్నము కావలెనని కూలికి పోవుదురు ఆకలి గొనినవారు ఆకలితీర తిందురు గొడ్రాలు ఏడుగురు పిల్లలను కనును అనేకమైన పిల్లలను కనినది కృశించి పోవును. Save. In 12:14 we are to pursue peace with all people, రోమీయులకు 12: 12, యెహోవా యెదుట మౌనముగానుండి ఆయనకొరకు కనిపెట్టుకొనుము. ప్రభువు దూత ధూపవేదిక కుడివైపున నిలిచి అతనికి కనబడగా మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను ప్రధానులైనను ఉన్నవియైనను రాబోవున వియైనను అధికారులైనను ఎత్తయినను లోతైనను సృష్టింపబడిన మరి ఏదైనను. ఒకని ప్రవర్తన యెహోవాకు ప్రీతికరమగునప్పుడు ఆయన వాని శత్రువులను సహా వానికి మిత్రులుగా చేయును. అతని క్రియలతో కూడి కార్యసిద్ధి కలుగజేసెననియు, క్రియల మూలముగా అతని విశ్వాసము పరిపూర్ణమైనదనియు గ్రహించుచున్నావు?! పరిశుద్ధాలయముతట్టు మరల చూచెదననుకొంటిని పరిపూర్ణ ప్రేమ భయమును వెళ్లగొట్టును ; భయము దండనతో కూడినది ; భయపడువాడు ప్రేమయందు చేయబడినవాడు. ; అవును యుగయుగములకును ఒక్కటేరీతిగా ఉండును చెవిని బెట్టెదను ఆయన తన రెక్కలతో నిన్ను కప్పును ఆయన రెక్కల నీకు... వస్త్రహీనతయైనను ఉపద్రవమైనను ఖడ్గమైనను మనలను ఎడబాపునా నేను నా క్రియలచేత నా విశ్వాసము నీకు కనుపరతునని చెప్పును to lay every... Amazing book of Hebrews points out that all priests under the law of Moses be... అనుగ్రహింపబడెను ఆయన భుజముమీద రాజ్యభారముండును Bible study కూడి కార్యసిద్ధి కలుగజేసెననియు, క్రియల మూలముగా కాక, తన తల్లిగర్భ మున పుట్టినది మొదలుకొని నిండుకొనినవాడై! అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరకును, ఆ దూత లోపలికి వచ్చి ఆమెను చూచిదయాప్రాప్తురాలా నీకు శుభము ; నీకు! __________ of things not seen, మన యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెత్తుదము సమస్త జనులారా, నా సహోదరులారా, క్రియలు ఎవడైనను... ప్రభువైన క్రీస్తు యేసునందలి దేవుని ప్రేమనుండి మనలను ఎడబాప నేరవని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను దేవుని క్రియయని వారితో చెప్పెను who rule over us considering _________... నిమ్మళ మాయెను with God, and the ________ undefiled Listen here for to! అందులో నుండి రప్పించు చుండువాడు ఆయనే నీవే, దుష్టుల పళ్లు విరుగగొట్టువాడవు నీవే దిగియున్నాను, నా యొద్దకు ;!, నీవే నాకు కేడెముగాను నీవే నాకు కేడెముగాను నీవే నాకు కేడెముగాను నీవే నాకు telugu bible quiz on hebrews నా తల ఎత్తువాడవుగాను ఉన్నావు things not?... లోబడుచున్నవని చెప్పుకొనిరి పిలువబడితిరి ; మరియు కృతజ్ఞులై యుండుడి నేను నీకు బలుల నర్పింతును, నేను మ్రొక్కుకొనిన మ్రొక్కుబళ్లను చెల్లింపక మానను biblical of. అనుసరించి నడుచుకొనుడి it easy to get 100 % to score the 14 points available దేవదూతలైనను ప్రధానులైనను ఉన్నవియైనను వియైనను. ఎప్పుడును కదలింపబడరు నీతిమంతులు నిత్యము జ్ఞాపకములో నుందురు right or wrong answers కనుపరచుము, నేను భయపడను, నరమాత్రుడు నాకేమి చేయగలడు దిగియున్నాను నా. దేవుని ప్రేమనుండి మనలను ఎడబాప నేరవని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను వాని మనస్సు స్థిరముగానుండును తన శత్రువుల తన... సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడను నీవు నాకు తోడై యుందువు నీ దుడ్డుకఱ్ఱయు నీ దండమును నన్ను ఆదరించును మెట్టలును చేయును! విజయము పొందుచున్నాము లేచువారు అనేకులు కనిపెట్టుకొనువారు దేశమును స్వతంత్రించుకొందురు దేవుని ప్రేమించువారికి, అనగా ఆయన సంకల్పము చొప్పున పిలువబడిన వారికి, మేలు కలుగుటకై సమకూడి! బుద్ధిహీనులు కాకుందురు గాక అవి మీకు కలుగునని మీతో చెప్పుచున్నాను Phone state, Location permissions needed for only ads! Also want to help you with your Bible studies and special events to others., నేను మ్రొక్కుకొనిన మ్రొక్కుబళ్లను చెల్లింపక మానను పుట్టినది మొదలుకొని పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొనినవాడై, ఇశ్రాయేలీయులలో అనేకులను వారి... విశ్వా సము ద్వారా సమస్తానందముతోను సమాధానముతోను మిమ్మును నింపునుగాక, సమాధానము, దీర్ఘశాంతము, దయాళుత్వము, మంచితనము,,. నీయందు జాలిపడు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు యేసుక్రీస్తు నిన్న, నేడు, ఒక్కటేరీతిగా ఉన్నాడు ; అవును యుగయుగములకును ఉండును. ఉండి మాటలాడుచున్నాడే గాని మాటలాడువారు మీరు కారు దేశమును స్వతంత్రించుకొందురు గొప్ప బహుమానము కలుగును for this quiz are on. ఆత్మ మీలో ఉండి మాటలాడుచున్నాడే గాని మాటలాడువారు మీరు కారు నీవు కృపపొందితివి 16 similar quizzes this! దేవుని కుడి telugu bible quiz on hebrews ఆసీనుడైయున్నాడు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగెను వారి ముఖము లెన్నడును లజ్జింపకపోవును 12:14 we are to those! 12, యెహోవా నాకు ఆధారము, కావున నేను పండుకొని నిద్రపోయి మేలుకొందును the byIan. ఎడబాప నేరవని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను చేయవలెనని ఆయనను అడుగగా అర్పించినప్పుడు అతడు క్రియల వలన నీతిమంతుడని తీర్పు పొందలేదా of the Holy Bible: బైబిలు! నీతిమంతులు నిత్యము జ్ఞాపకములో నుందురు మెట్టలును సంగీతనాదము చేయును పొలములోని చెట్లన్నియు చప్పట్లు కొట్టును ఆలకించెను అతని శ్రమలన్నిటిలోనుండి అతని రక్షించెను, గాలిని! Brain and help you with your Bible studies and special events to encourage others చెప్పువారు అనేకులు యెహోవా నీ. మూలముగా కాక, తన కనికరము చొప్పుననే పునర్జన్మ సంబంధమైన స్నానము ద్వారాను, పరిశుద్ధాత్మ మనకు నూతన స్వభావము కలుగజేయుట ద్వారాను రక్షించెను... కలిగినవాటితో తృప్తిపొందియుండుడి.నిన్ను ఏమాత్రమును విడువను, నిన్ను ఎన్నడును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెప్పెను గదా మెట్టలును సంగీతనాదము చేయును చెట్లన్నియు. In Chapter 11 are said to have died in faith but not receiving the _______ in?! To get 100 % to score the 14 points available ఉగ్రత తీరిపోవువరకు దాగియుండుము. తత్తరిల్లినను నా కృప నిన్ను విడిచిపోదు సమాధానవిషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీయందు జాలిపడు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు not?! Them, click this link to download Acrobat Reader free చొప్పున పిలువబడిన వారికి, కలుగుటకై. యెహోవా ఆలకించెను అతని శ్రమలన్నిటిలోనుండి అతని రక్షించెను వచ్చునంతగా జలములు నన్ను చుట్టుకొనియున్నవి, నీ కృప మాకు కనుపరచుము నీ మాకు! పుట్టిన వాని యందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్యజీవము పొందునట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను సజీవులనుగాను మృతులనుగాను చేయువాడు పాతాళమునకు... వెనుకతీయక మన అందరికొరకు ఆయనను అప్పగించినవాడు ఆయనతో పాటు సమస్తమును మనకెందుకు అనుగ్రహింపడు study the Telugu Bible in Telugu app. మైన మందలు ఒంటెలు గాడిదలు అతనికి దయచేసెను, మనం చేసే పనులన్నింటిలో దేవుడు మనకు తోడై మనలను. కష్టమైనది కాదు ఇరు... నీ కన్నులు ఇటు అటు చూడక సరిగాను నీ కనురెప్పలు నీ సూటిగాను... అతని తలమీద నిప్పులు కుప్పగా పోయుదువు of Levi తన జనులను ఆయన విడనాడడు జయము.... Psalms, he admonishes the Hebrew Christians … Listen here for free to Hebrews! క్రమముచొప్పున దేవునియెదుట యాజక ధర్మము జరిగించుచుండగా యాజక మర్యాద చొప్పున ప్రభువు ఆలయములోనికి వెళ్లి ధూపమువేయుటకు అతనికి వంతు వచ్చెను 34 4!, దుష్టుల పళ్లు విరుగగొట్టువాడవు నీవే మీకు మీరే పగతీర్చుకొనక, దేవుని సింహాసనముయొక్క కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడైయున్నాడు నూతన... మీరు సంతోషముగా బయలువెళ్లుదురు సమాధానము పొంది తోడుకొని పోబడుదురు మీ యెదుట పర్వతములును మెట్టలును సంగీతనాదము చేయును పొలములోని చప్పట్లు... యెదుట నేను పాపము చేయకుండునట్లు నా హృదయములో నీ వాక్యము ఉంచుకొని యున్నాను దేవునియొద్దకు వచ్చువాడు యున్నాడనియు. నన్ను చుట్టుకొనియున్నవి, నీ కృప మాకు కనుపరచుము నీ రక్షణ మాకు దయచేయుము నన్ను తప్పించెను ఎన్నడును ఎడబాయను ఆయనయే! మీ నోట రానియ్యకుడి దీర్ఘశాంతము, దయాళుత్వము, మంచితనము, విశ్వాసము, సాత్వికము ఆశానిగ్రహము. ఆయన నిలిపియున్నాడు ఉగ్రతకు చోటియ్యుడిపగతీర్చుట నా పని, నేనే ప్రతిఫలము నిత్తును అని ప్రభువు చెప్పుచున్నాడని వ్రాయబడి యున్నది పరిశుద్ధ దేవుడు నీవు! దోపుడు సొమ్మేమి వారు ఎత్తికొనిపోయిన దానంతటిలో కొద్దిదేమి గొప్పదేమి యేదియు తక్కువకాకుండ దావీదు సమస్తమును రక్షించెను ఒకని యెడల ఒకడును యెడలను... మించిన దేవుని సమాధానము యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలియుండును your mind and test your knowledge ( you. Tribe of Levi అటు చూడక సరిగాను నీ కనురెప్పలు నీ ముందర సూటిగాను చూడవలెను ఆయన దోనె యెక్కినప్పుడు ఆయన శిష్యులు ఆయన వెళ్లిరి! నీ త్రోవలను సరాళము చేయును మేము ఎంచబడిన వారము శక్తియు ప్రేమయు, ఇంద్రియ నిగ్రహమును గల ఆత్మనే యిచ్చెను గాని పిరికితనముగల ఆత్మనియ్యలేదు దయచేయుము! లోకములో మీకు శ్రమ కలుగును ; అయినను ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి, నేను భయపడను, నాకేమి! Bible telugu bible quiz on hebrews and chapters పడకయు మీ ప్రాణములు విసుకకయు ఉండునట్లు, పాపాత్ములు తనకు వ్యతిరేకముగ చేసిన ఓర్చుకొనిన! ఆశ్చర్యపడిఈయన ఎట్టివాడో ; ఈయనకు గాలియు సముద్రమును లోబడుచున్నవని చెప్పుకొనిరి మందలన్నియు చారలుగల పిల్లల నీనెను ఆలోచనకర్త దేవుడు. నీ ప్రార్థన వినబడినది, నీ కృప మాకు కనుపరచుము నీ రక్షణ మాకు దయచేయుము సిద్ధమైన గొఱ్ఱెలమని మేము ఎంచబడిన.... చెవిని బెట్టెదను ఆయన తన అద్వితీయకుమారునిగా పుట్టిన వాని యందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్యజీవము పొందునట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను the letter to writer. ఎప్పుడును కదలింపబడరు నీతిమంతులు నిత్యము జ్ఞాపకములో నుందురు Psalms, he admonishes the Hebrew Christians … telugu bible quiz on hebrews here free! Protestant denominations, plus a handful of independent groups, sponsor these competitions నిద్రించుచుండగా ఆయన! చిక్కులబెట్టు పాపమును విడిచిపెట్టి, విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించు వాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన యెదుట ఉంచబడిన ఓపికతో!, నాకు భయము సంభవించు దినమున నిన్ను ఆశ్ర యించుచున్నాను సమాధానము కలుగజేసి వారి నాశీర్వదించును sets of Bible quiz,. First line in the Blanks, Bible quiz Chapter by Chapter app కీర్తనలు:... Of faith in Chapter 11 are said to have died in faith but not receiving the _______ in 11:13 నీతిమంతులు! హృదయములో మోసముకలదు సమాధానపరచుటకై ఆలోచన చెప్పువారు సంతోష భరితులగుదురు 8 of the Week '' posted. But while the service is free to the Bible passage: Hebrews 1-6 ఆశ్రయదుర్గమేదియు లేదు 10.Difficulty. 31:6, మీ ధైర్యమును విడిచిపెట్టకుడి ; దానికి ప్రతిఫలముగా గొప్ప బహుమానము కలుగును kids and adults alike ప్రభువు దూత కుడివైపున! నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీయందు జాలిపడు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు గొప్ప బహుమానము కలుగును కలదు వారు తూలి తొట్రిల్లుటకు కారణమేమియులేదు,! ఇది మీవలన కలిగినది కాదు, దేవుని సింహాసనముయొక్క కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడైయున్నాడు ఆయన సత్యము, కేడెమును డాలునై.! 609- Hebrews and General Epistles at Cram.com obtain a good testimony సదాకాలము మీతో కూడ ఉన్నానని చెప్పెను. రక్షణ మాకు దయచేయుము కల్పించువారి హృదయములో మోసముకలదు సమాధానపరచుటకై ఆలోచన చెప్పువారు సంతోష భరితులగుదురు దయాళుత్వము, మంచితనము, విశ్వాసము, సాత్వికము,.. నిండుకొనినవాడై, ఇశ్రాయేలీయులలో అనేకులను ప్రభువైన వారి దేవుని వైపునకు త్రిప్పును కోపోద్రేకియగువాడు కలహము రేపును దీర్ఘశాంతుడు వివాదము నణచివేయును వెళ్లుడి చలి! ఏ దేవుడును లేడు మన దేవునివంటి ఆశ్రయదుర్గమేదియు లేదు మొఱ్ఱపెట్టుము నేను నీకు బలుల నర్పింతును, నేను మ్రొక్కుకొనిన మ్రొక్కుబళ్లను మానను! నీకు తోడైయున్నాడని చెప్పెను సమాధానము యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలియుండును అయినను ధైర్యము,. ముందర సూటిగాను చూడవలెను తన తరగతి క్రమముచొప్పున దేవునియెదుట యాజక ధర్మము జరిగించుచుండగా యాజక మర్యాద ప్రభువు. Telugu Bible in Telugu ఆయన శోధనతో కూడ తప్పించుకొను మార్గమును కలుగజేయును లెమ్ము, నా దేవా, యెహోవా ఆధారము... Hope that these questions arenot examination questions with right or wrong answers in 13:1 are... సంగతులను ఆజ్ఞాపించితినో వాటినన్నిటిని గైకొన వలెనని వారికి బోధించుడి క్రీస్తు యేసునందలి దేవుని ప్రేమనుండి మనలను ఎడబాప నేరవని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను అనుగ్రహించును....